Avís Legal de Política de Privacitat

Responsable del tractament

Responsable: SABATELLINI & ASSOCIATS, S.L.P. (des d’ara, SABATELLINI)
CIF: B-61.073.014
Domicili: Aragó, 268, 2n, 2a, Barcelona, codi postal 08007
E-mail de contacte: info@sabatellini.com
Telèfon de contacte: 93 215 04 11

Normativa aplicable

Reglament General 2016/679, 27 de abril 2016 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Dades tractades

Les dades objecte de tractament són:
Dades de contacte:
Nom i cognom, telèfon, adreça e-mail
Dades subjectives:
Tema de la consulta

Finalitat

Les dades personals que vostè facilita a través del formulari Contacte del lloc web www.sabatellini.com seran tractades per SABATELLINI amb la finalitat exclusiva de contactar amb vostè a petició seva i concertar, si s’escau, una cita per atendre la seva consulta. Per aquest motiu, la persona interessada ha de formalitzar la seva sol·licitud a través del formulari. Només s’admetran aquelles sol·licituds que complimentin tots els camps del formulari. Les peticions amb comentaris grollers o malintencionats seran descartades.

Menors de 18 anys

El registre per part de menors d’edat no està permès. Si d’alguna sol·licitud es desprèn que l’usuari és un menor d’edat, SABATELLINI es reserva el dret de descartar-la. SABATELLINI no es fa responsable dels efectes o conseqüències que els registres de menors d’edat puguin ocasionar. En qualsevol moment, els pares/tutors d’un menor que sense autorització hagués enviat un formulari amb les seves dades personals, podran cancel·lar o oposar-se al tractament de dades personals a través d’un missatge a la següent adreça de correu electrònic gdpr@sabatellini.com , indicant la referència “Protecció de Dades”.

Cessió de dades y transferències internacionals de dades

Les dades personals del present tractament no són objecte de cessió a tercers ni tampoc són sotmeses a transferències internacionals de dades.

Consentiment

Amb l’enviament del formulari Contacte degudament emplenat i l’acceptació expressa de la present Política de Privacitat, l’usuari atorga el seu consentiment i perquè SABATELLINI pugui disposar de les seves dades personals per a la finalitat descrita anteriorment. L’usuari ha de facilitar dades vertaderes i actualitzades. SABATELLINI no es fa responsable de les conseqüències i perjudicis que puguin provocar unes dades falses o errònies.

Legitimació

La legitimació del present tractament es fonamenta en consentiment atorgat per vostè.

Exercici de drets

En compliment dels preceptes establerts al RGPD i a la LOPDGDD, se l’informa que el fet de facilitar les seves dades personals és de caràcter facultatiu i en qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió (oblit), oposició, limitació i portabilitat respecte de les dades facilitades. En aquest supòsit, l’interessat haurà de dirigir la seva reclamació a SABATELLINI mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça gdpr@sabatellini.com indicant la referència “Protecció de Dades” i detallant les dades respecte de les quals vol exercir algun/s dels drets anteriors i aportant acreditació de la seva identitat.

Termini de tractament i temps de conservació

Les dades personals seran tractades mentre estigui vigent la finalitat. Si vostè desitja suspendre el tractament ho pot fer mitjançant una petició per escrit a través de l’adreça gdpr@sabatellini.com indicant a la referència “Protecció de Dades” i aportant acreditació de la seva identitat. Vençuda la mateixa, les dades personals seran suprimides a menys que, entre l’usuari i SABATELLINI, s’estableixi una relació d’encàrrec de serveis que, en qualsevol cas, serà regulada per la seva pròpia Política de Privacitat degudament comunicada a l’usuari en el moment de formalitzar l’encàrrec.

Consultes

Si té alguna consulta relacionada amb el tractament de les seves dades personals per part de SABATELLINI, vostè pot posar-se en contacte amb el Departament de Protecció de Dades a través de l’adreça de correu electrònic: gdpr@sabatellini.com .

Autoritat de control

L’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades és Agencia Española de Protección de Datos, c/ Jorge Juan, 6, Madrid, 28001.